ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Бухгалтерський облік

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості.

Затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373, які приведені у відповідність із внесеними змінами та доповненнями в Податковий, Митний кодекси України, Закони України та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку станом на 01.01.2014 року.

 Методичні рекомендації (МР) застосовуються для здійснення планування, ведення обліку і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт і послуг промислового характеру як на промислових підприємствах, так і в непромислових організаціях, які випускають промислову продукцію, незалежно від форм власності і господарювання (крім бюджетних установ).

В МР наведено: всю необхідну нормативно-законодавчу базу, методичні та методологічні рішення щодо: групування витрат за економічними елементами, розподілу виробничих витрат між об’єктами обліку виробничих витрат та визначення собівартості продукції; особливостей формування собівартості продукції при використанні давальницької сировини; складання кошторисів витрат на виробництво, планової (нормативної) калькуляції; методів обліку витрат і калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); особливостей планування та обліку у допоміжних виробництвах; обліку незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва; зведеного обліку витрат на виробництво; калькулювання фактичної собівартості одиниці продукції, особливостей калькулювання собівартості продукції, одержаної в комплексному виробництві; номенклатури витрат загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут; визначення ціни та рентабельності виробництва продукції (робіт, послуг).

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (книга 1) є необхідним інструментом для вирішення всіх облікових питань, які можуть бути на Вашому підприємстві.

На даний період ведеться робота з актуалізації  Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) за період 2014-2015 рр.

©  На розробку видане "Свідоцтво про державну реєстрацію виключної правомочності особи на твір" ВП № 842.
©  Автори розробки: к.е.н. Григор Н.М. керівник розробки, Озерова Т.Г., Ніколаєнко Н.Л., Мельник Т.В. Байдаченко Т.Г, Чернопащенко М.С. Кущ Е.С., Петрова Р.С.,Тарасова А.И.
("Свідоцтво на твір" ПА № 4521)
У зв’язку з таким системним, комплексним підходом МР видані видавництвом в об’ємі 710 сторінок, у твердій обкладинці, вартістю  474 грн, в тому числі ПДВ – 79 грн.

 

Методичні рекомендації оцінки впливу змін  економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств (книга 2, видана українською і російською мовами), які є продовженням Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 09. 07. 2007 року № 373, можуть застосовуватися на промислових підприємствах усіх галузей промисловості незалежно від форм власності і господарювання.

В Методичних рекомендаціях послідовно викладено методологічні та практичні питання з формування операційних витрат і витрат на виробництво продукції (робіт. послуг) на підприємствах промисловості в ринкових умовах. Докладно висвітлено питання щодо ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, оцінки впливу змін економічних факторів на формування витрат, щодо визначення внутрішніх невикористаних резервів зниження виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і пропозицій щодо вироблення оптимальних управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності підприємств та їх швидкої адаптації до вимог ринку;

Додається компакт-диск з таблицями розрахунків, необхідних для здійснення факторного аналізу.

© Автори:  к.е.н. Григор Н.М., к.ф.-м.н. Крехівський О.В., Ніколаєнко Н.Л., Мельник Т.В., Байдаченко Т.Г,  Чернопащенко М.С. Тарасова А.І..

Ціна: 264 грн. в тому числі ПДВ - 44 грн.

 

 

Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на результатні показники прибудку, рентабельності виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) (книга 3, видана українською і російською мовами).

У виданні надаються методики розрахунків оцінки впливу змін економічних факторів на формування прибутку (валового; від реалізації продукції, робіт, послуг; від операційної діяльності; від звичайної діяльності; чистого прибутку), які використовуються для визначення внутрішньовиробничих резервів зростання прибутку підприємств, а за рахунок їх мобілізації -для виходу зі скрутного фінансового стану (згідно з форматом звітності до 2013 р.).

Зараз ведеться  робота з актуалізації  Методичних рекомендацій щодо переходу фінансової звітності на міжнародні стандарти.

Додається компакт-диск з таблицями розрахунків, необхідних для здійснення факторного аналізу.

© Автори:  к.е.н. Григор Н.М., к.ф.-м.н. Крехівський О.В., Ніколаєнко Н.Л.,  Байдаченко Т.Г, Мельник Т.В., Чернопащенко М.С. Тарасова А.І.. 

Ціна: 144 грн. в тому числі ПДВ - 24 грн.

 

 

 

Методичні рекомендації з формування цін на продукцію (роботи, послуги) промислових підприємств (книга 4, видна українською і російською мовами),  Затверджено наказом Міністерста промислової політики України від 17.07.2009р. № 491

Які дозволять промисловим підприємствам в процесі встановлення цін на продукцію, роботи і послуги враховувати вплив на процес ціноутворення нових технологій, умов споживання продукції, методів і способів торгівлі, змін цін на сировину, паливо та електроенергію, зростання продуктивності праці, інфляційні процеси в економіці та інші чинники; дадуть можливість підприємствам з’ясовувати основні причинні зв’язки між товарним ринком і ціною, а також визначитися стосовно загальних закономірностей розвитку процесу ціноутворення в умовах вітчизняного ринку.
Методичні рекомендації з формування цін можуть практично використовуватися у діяльності промислових підприємств незалежно від форм власності і господарювання, вони сприятимуть фахівцям промислових підприємств зрозуміти: чому ціни на продукцію зростають та знижуються; чому одних товарів на ринку більше, ніж існуюча в них потреба, а інших – недостатньо; чому одні галузі економіки розвиваються швидкими темпами, а інші деградують; чому кризи в економіці змінюються її піднесенням; чому існують безробіття та інфляція, який між ними взаємозв’язок; динаміку змін у цінах та обсягах виробництва, а також встановити причини цих явищ, визначити чинники, що впливають на процеси ціноутворення та виробничі процеси.

© Автори:  к.е.н. Григор Н.М., к.ф.-м.н. Крехівський О.В., Ніколаєнко Н.Л., Мельник Т.В., Байдаченко Т.Г,  Чернопащенко М.С.

Ціна: 240 грн. в тому числі ПДВ - 40 грн.