ДП «ДІCЕД»
Державний інститут
судових економіко-правових та
технічних експертних досліджень

Науково-дослідний відділ аудиту та реформування системи бухгалтерського обліку, фінансового аналізу

1. Розробляємо Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у різних галузях промисловості, відповідно із внесеними змінами та доповненнями в Податковий та Митний  кодекси України, Закони України та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку станом на відповідні періоди  для здійснення планування, ведення обліку і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт і послуг промислового характеру як на промислових  підприємствах, так  і в непромислових організаціях, які випускають промислову продукцію, незалежно від форм власності і господарювання (крім бюджетних установ). 

При запровадженні Європейських стандартів бухгалтерського обліку планується удосконалення Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) для підприємств згідно Європейських стандартів.

На даний період ведеться робота з актуалізації Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг), затверджених наказом  Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373 за період 2014-2015 роки.

2. Реалізуємо та забезпечуємо  авторський супровід, надаємо консультації, роз’яснення, допомогаємо органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям з практичного застосування:

  • Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених наказом  Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373;

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706  "Про затвердження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Розроблена система калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості в ринкових умовах.

Визначена нова методика розрахунку показника "виробнича собівартість" продукції (робіт, послуг) незалежно від того, де буде використовуватися показник виробничої собівартості.

Методичні рекомендації застосовуються для здійснення планування, ведення обліку і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт і послуг промислового характеру  як  на  промислових  підприємствах, так  і в непромислових організаціях, які випускають промислову продукцію, незалежно від форм власності і господарювання. 

  • Методичних рекомендацій з оцінки впливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств;

В Методичних рекомендаціях послідовно викладено методологічні та практичні питання з формування операційних витрат і витрат на виробництво продукції (робіт. послуг) на підприємствах різних галузей промисловості незалежно від форм власності і господарювання в ринкових умовах. Докладно висвітлено питання щодо ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, оцінки впливу  змін  економічних факторів на  формування витрат, визначення внутрішніх невикористаних резервів зниження виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і пропозицій щодо вироблення оптимальних управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності підприємств та їх швидкої адаптації до вимог ринку.

Здійснюємо оцінку впливу змін економічних факторів на формування витрат, які  даються за реальними даними підприємств, мають конкретну  спрямованість  аналізу операційних витрат за  економічними елементами та  статтями калькуляції собівартості виробництва продукції (робіт, послуг).

Методологія управління витратами спирається на економічні закони розвитку виробництв, найновіші досягнення економічних наук.

Науковий підхід дозволив на основі різноманітного і численного фактичного матеріалу розкрити логіку явищ, встановити закономірності їх розвитку. Головним практичним результатом такого підходу є можливість, виходячи з відомих умов і знаючи логіку поведінки елементів економічної системи, передбачити розвиток негативних процесів та оцінити їх можливий вплив.

  • Методичні рекомендації оцінки впливу змін економічних факторів на прибуток та рентабельність  промислових підприємств;

Пошук можливостей забезпечення стійкого фінансового стану суб’єктів господарювання є однією з найактуальніших проблем в умовах становлення ринкової економіки в Україні. На сьогодні рівень фінансового стану значної кількості українських підприємств знаходиться на критичній межі, яка не гарантує їм інвестиційну привабливість і можливість ведення господарювання на умовах самофінансування. Це засвідчується незначним обсягом створюваного суб’єктами господарювання чистого прибутку, великою часткою збиткових підприємств, стійкою тенденцією збільшення величини збитків, низьким рівнем платоспроможності і високим ризиком банкрутства.

За цих умов зростає роль аналітичних досліджень, які дозволять проводити кількісну та якісну оцінку результатів господарювання підприємств, видів економічної діяльності. Це, в свою чергу, передбачає необхідність побудови методології оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, оволодіння методами експрес-аналізу показників фінансової звітності, що є неодмінною умовою визначення рівня стійкості діяльності підприємств.

Виконуємо роботи визначені факторами впливу на результатні показники прибутку, рентабельності виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг), проводимо комплексну оцінку впливу факторів у взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості, досліджуємо причини та наслідки цих зв’язків, визначаємо внутрішньовиробничі резерви, спрямовані на підвищення ефективності виробництва, фінансове оздоровлення підприємств, запобігання їх банкрутству.

  • Методичних рекомендацій з формування цін на продукцію (роботи, послуги) промислових підприємств, затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 17.07.2009 р. № 491.

В Методичних рекомендаціях послідовно викладено методологічні та практичні питання з формування цін, досліджені проблеми  ціноутворення, функції і умови формування ринків, методи ціноутворення, цінова політика і цінові стратегії промислових підприємств.

Здіійснюємо оцінку існуючої ринкової ситуації, прогнозуємо процес реалізації продукції на визначений термін, формуємо відповідні цінові стратегії і тактики підприємств, що дають можливість підприємствам значно знизити ціновий ризик та забезпечити досягнення поставленої мети в процесі реалізації  продукції (робіт, послуг) на ринку.

Робота проведена уперше у відповідності до діючого законодавства, Міжнародних і національних стандартів, сучасних методологій планування, бухгалтерського обліку, економічного аналізу. При дослідженні використані положення законодавчих і нормативно-правових актів, найновіші наукові досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених за досліджуваної проблеми.

Використання розроблених Методичних  рекомендацій  дозволить промисловим підприємствам в процесі встановлення цін на продукцію, роботи і послуги враховувати вплив на процес ціноутворення нових технологій, умов споживання продукції, методів і способів торгівлі, змін цін на сировину, паливо та електроенергію, зростання продуктивності праці, інфляційні процеси в економіці та інші чинники.

Дослідження кон’юнктурних особливостей ринку дасть можливість підприємствам з’ясовувати основні причинні зв’язки між товарним ринком і ціною, а також визначитися стосовно загальних закономірностей розвитку процесу ціноутворення в умовах вітчизняного ринку.

Практичне застосування Методичних рекомендацій – це можливість передбачення напрямів розвитку економічних процесів на підприємствах для запобігання економічним втратам, пом’якшення перебігу деяких негативних процесів, прогнозування дій, які сприятимуть подоланню економічних криз, зменшенню інфляції, скороченню безробіття, зростанню доходів підприємств. 

3. Надаємо послуги з експертизи:

  - собівартості продукції (робіт, послуг), обгрунтування витрат за  статтями калькуляції;

  - цін на продукцію (роботи, послуги) органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям.

4. Розраховуємо:

- ціни на продукцію (роботи, послуги) органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям;

- тарифи на послуги підприємств комунального господарства.

5. Проводимо аудит фінансово-господарської діяльності підприємств згідно з вимогами національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО) та підтверджуємо фінансову звітність згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

6. Проводимо аналіз фінансового стану діяльності підприємств:

- прибутку;

- рентабельності діяльності підприємств;

- рентабельності активів та ефективності їх використання;

- показників дебіторської та кредиторської заборгованості;

- аналіз рентабельності власного і позикового капіталу та ефективності їх використання на підприємствах;

- ліквідності і платоспроможності підприємств. 

 

З питаннями звертатись: 

02660,  м. Київ, вул. М. Раскової 15

тел.: + 38 044  517-70-20

e-mail:  melnik@dised.com.ua

Мельник Тетяна Володимирівна